24.01.14

Дегустація літературних новинок 2013 року або нові наджодження до бібліотечних фондів


Природничі науки
 • Ільченко О. Наші птахи. Круки, шуліки, мартини та інші птахи України [Текст] / О.Ільченко. – К.: Грані-Т, 2012. – 80с.
 • Барціховський В. Медична біологія [Текст] : підручник / В. Барцихівський, П. Шерстюк. - 2-ге вид., випр. - К.: медециа,2012. - 310с.
 • Прокопенко О. Екологічний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / О. Прокопенко. - К.: Знання, 2012. - 319с.
 • Промислова екологія [Текст] : навч. посіб. / [С. Апосталюк, В.Джигирей, І.Соколовський та ін.]. - 2-ге вид., випр.і доп. - К.: Знання, 2012. - 430с. -(Вища освіта ХХІ століття)
 • Олійник Я. Основи екології [Текст] : підручник / Я. Олійник, П. Шищенко, О. Гавриленко. - К.: Знання, 2012.- 558с.
 • Ріст і розвиток людини [Текст] : підручник / За ред. В. Тарасюка, І. Андрієвського. - 2-ге вид., випр. - к.: Медицина, 2013. - 400с.
 • Тома Л. Володимир Вернадський [Текст] / Л. Тома. - К.: Укрвидавполіграфія, 2012. - 128с.
 • Цуріка Л. Подорож стародавнім Києвом [Текст] / Л. Цуріка. - К.: АВІАЗ, 2012. - 104с.
 • Памятники национального культурного наследия Украины. - К.: Балтия-Друк, 2012. - 288с.  - (История. Культура.Туризм)
 • Весельська Н. Сторінки з історії нашого краю  [Текст] : нариси з краєзнавства / Н.Весельська.-Житомир: Полісся, 2012. - 240с.
 • Словник рекреаційних термінів [Текст] / Уклад. С. Бєляєва. - К.: Академія, 2011. - 184с.
 • Теоретичні основи країнознавства [Текст] : підручник / [Н. Антонюк, М.Мальська, Ю.Занько, Н.Ганич]. - К.: Знання, 2011. - 326с.
 • Вища математика [Текст] : збірник задач: навч.посіб. / За ред. В.Дубовика, І.Юрика. - К.: Ігнатекс - Україна, 2011. - 410с. - (Вища освита)
 • Географія світового господарства (з основами економіки) [Текст] : навч.посіб. / За ред. Я.Олійника, І.Смирнова. - К.: Знання, 2011. - 640с.
 • Завернуха Н. Основи екології [Текст] : навч.посіб. / Н.Завернуха, В. Серебряков, Ю.Скиба. - Вид. 2-ге. - К.: Каравела, 2011. - 320с. 
 • Країнознавство [Текст] : теорія та практика / [М. Мальська, Н.Антонюк, Ю.Занько та ін.]. - К.: Центр учб. літ-ри, 2012. - 528с.
 • Клименко М. Техноекологія [Текст] : навч. посіб. / М.Клименко, І.Залеський. - К.: Академія, 2011. - 256с. - (Альма-матер)
 • Словник рекреаційних термінів [Текст] / Уклад. С. Бєляєва. - К.: Академія, 2011. - 184с. - (Nota bene)
 • Теоретична механіка [Текст] : навч.посіб. / За ред. В.Булгакова, С.Кучеренко. - К.: Хай-Тек Прес, - 2011. - 608с.

Технічні науки
 • Атлас автомобільних шляхів [Текст] : Україна : масштаб 5 000 000 : 55 планів міста. - К.: Картографія, 2010. - 200с. - (Автошляхи України)
 • Іванов В. Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст] : підручник / В. Іванов, В. Карасюк, М. Гвозденко ; за заг. ред. В. Іванова. - Харків: Право, 2012. - 312с.
 • Артюх Л. Звичаї українців у народному календарі [Текст] / Л. Артюх. - К.: Балтія-Друк, 2012. - 224с.
 • Киричок Т. Український тлумачний словник електронних видань [Текст] / Т. Киричок. - К.: КПІ, 2012. - 128с.    
 • Головчук А. Інженерна та компютерна графіка [Текст] : навч. посіб. / А. Головчук, О. Кепко, Н. Чумак. - К. : Центр учб. літ-ри, 2010. - 160с.
 • Наливайко Н. Я. Інформатика [Текст] : навч. посіб. / Н.Я. Наливайко. - К.: Центр учб. літ-ри, 2011. - 576с. 128 грн.
 • Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. / Л.М.Дибкова. - Вид. 3-тє, доп. - К.: Академ-видав, 2011. - 464с. - (Альма-матер)
 • Нікулін В.Ф. Музей космонавтики ім.С.П.Корольова у м.Житомирі [Текст] : історія створення : втрачені можливості / В.Ф.Нікулін. - Житомир: Волинь, 2010. - 262с.
 • Козловський А. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навч.посіб. / А.Козловський, Ю.Паночишин, Б. Погріщук. - К.: Знання, 2011. - 463с.
 • Косинський В. Сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / В. Косинський, О. Швець. - К.: Знання, 2011. - 318с.
 • Архіпов В. Організація ресторанного господарства [Текст] : навч.посіб. / В.Архіпов. - Вид. 2-ге. - К.: Центр учб. літ-ри, 2012. - 280с.
 • Архіпов В. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : навч.посіб. / В. Архіпов, В.Русавська. - Вид. 2-ге. - К.: Центр. учб. літ-ри, 2012. - 342с.
 • Сало Я. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу [Текст] : Ресторанна справа : навч.посіб. / Я.Сало. - Вид. 2-ге, доп. - Львів: Афіша, 2011. - 404с.
Мистецтво

 • Муравський П. Чистота співу - чистота життя [Текст] /  П.Муравський. - К.: Просвіта, 2012. - 832с. - (Бібліотека Шевченківського комітету)
 • Ігнатенко І. Жіноче тіло у традиційній культурі українців [Текст] / І.Ігнатенко. - К.: Дуліби, 2013. - 228с.
 • Новікова К. На перехресті світу і духу [Текст] : короткий нарис про сакральний живопис України / К. Новікова. - К.: Темпора, 2013.- 328с.
 • Камишний Ю. Поліська хата [Текст] : живопис / Ю. Камишний. -  Житомир, 2012. - 18с.
 • Житомирський вернісаж [Текст]: Краса України. Житомирщина: Живопис. Графіка. Скульптура. Прикладне мистецтво. Сценографія. - Житомир, 2012. - 84с.  
 • Лисенко М. кантати для хору та симфонічного оркестру [Ноти]: Партитура / М.Лисенко.-К.: Музична Україна,2012.-176с.
 • Микола Пимоненко [Текст] = Mykola Pymonenko. - К.: Мистецтво, 2012. - 128с.
 • Павло Вірський [Текст]. - Вінниця: Нова Книга, 2012. - 320с.
 • Петренко Є. Живопис і графіка [Текст]: альбом / Є.Петренко. - К.: Вища школа, 2012. - 160с.
 • Франчук В. Сад любові [Текст]: Живопис. Графіка / В.Франчук. - К.: ІРІДІУМ, 2012. - 220с. 
 • Цуріка Л. Іжакевич-Коновалюк: історія лаврського тандему [Текст] / Л.Цуріка. - К.: АВІАЗ, 2012. - 84с.
 • Лисенко І. Співаки України [Текст] : енциклопедичне видання/І.Лисенко. - К.: Знання,2012.-639с.
 • Князі Радзивіли [Текст]. - К.: Балтія-Друк, 2012. - 272с.
 • Музей Волинської ікони [Текст] = Museum of Volyn Icon.- К.: АДЕФ-Україна, 2012. - 400с.
 • Рожок В. Стефан Турчак [Текст] / В.Рожок. -  К.: Либідь, 2012. - 248с.
 • Египетский музей [Текст]: Каирский музей. - К.: ПрАТ Комсомольская правда - Україна, 2012. - 96с.
 • Аалтонен Г. Історія архітектури [Текст] : найвідоміші споруди всіх часів / Г. Аалтонен. - Харків: Фактор, 2012. - 256с.
 • Ходж А. Історія мистецтва [Текст]: Живопис выд Джотто до наших дныв / А. Ходж. - Харкыв: Фактор, 2012. - 208с.
 • Белл Дж. Архитектура будущего [Текст] / Д. Белл, Э. Статаки. - СПб: Питер, 2012. - 240с.
 • Захарчук-Чугай Р. Українське народне декоративне мистецтво [Текст]: навч. посіб. \ Р. Захарчук-Чугай, Є. Антонович. - К.: Знання, 2012. - 342с.
 • Махорін Г. Нариси з історії кобзарства в Україні [Текст]: До 75-річчя від дня народження бандуриста Миколи Нечипоренка / Г. Махорін, С. Черевко, Г. Шубіна. - Житомир: ФОП О.О. Євенок, 2012. - 40с.
 • Дмитро Гнатюк. Зоряний шлях [Текст] = The Ittary road.- К.: Мистецтво, 2012. - 352с.
 • Степовик Д. Українська гравюра бароко [Текст] /Д. Степовик. - К.: КЛІО, 2012. - 495с.
Наука. Культура. Освіта.
 • Нехай увесь світ сміється [Текст]. – Житомир, 2012. – 180с.
  Михайлин І. Основи журналістики [Текст] : підручник / І.Михайлин. - Вид. 5-те, перероб. та доп. - К.: Центр учб. літ-ри, 2011. - 496с.
 • Приступенко Т. Теорія журналістики [Текст]: Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т.Приступенко. - К.: Знання, 2011. - 352с.
 • Токмань Г. Методика навчання української літератури в середній школі [Текст] : підручник / Г. Токмань. - К.: Академія, 2012. - 312с. - (Альма-матер)
 • Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посібник. / за ред. О. Безпалько. - К.: Академвидав, 2013. - 312с. - (Альма-матер)
 • Жадько В. Журналістика та основи редакторської майстерності [Текст] : навч. посіб. / В. Жадько. - К.: Знання, 2012. - 271с.
 • Хизняк З. Кмєво-Могилянська академія в XVII-XVIII ст. [Текст] /З. Хижняк. - К.: Києво-Могилянська академія, 2012. - 223с.
 • Черниш Н. Академік Микола Бажан [Текст]:Редактор. Видавець. Енциклопедист / Н. Черниш.-К.:Українська енциклопедія,2012.-316с.
 • Герої-освітяни і науковці України  [Текст]. -2-ге вид.,доп. - К.: Генеза, 2012. - 464с.
 • Голодець М. Духовність дитини в раньому віці [Текст] : іноваційні дослідження / М.Голодець. - К.: Вища школа, 2012. - 208с.
 • Короткий енциклопедичний словник з культури [Текст]. - К.: Україна, 2012. - 368с.
 • Сільвестров О. Олег Блохін [Текст] / О.Сільвестров. - Харків: Фоліо, 2012. - 121с.
 • Летопись житомирского футбола  [Текст]: (1912-2012). - Житомир: Полісся, 2012. - 504с.
 • Кузьмін Г. Билиці та вигадки нашого футболу  [Текст] / Г.Кузьмін. - Харків: Будинок друку, 2012. - 314с.
 • Соціальна педагогіка [Текст] : підручник / За ред. А. Капської. - Вид. 5-те, перероб. та доп. - К.: Центр учб. літ-ри, 2011. - 488с.
 • Антонюк Т. Освітня політика в Україні періоду 20-х - на початку 30-х рр. ХХ століття [Текст] : монографія / Т.Антонюк. - К.: МП Леся, 2011. - 232с.
 • Васянович Г. Педагогічна етика [Текст] : навч.посіб. / Г.Васянович. - К.: Академвидав, 2011. - 256с. - (Альма-матер)
 • Кляп М. Сучасні різновиди туризму [Текст] : навч.посіб. / М.Кляп, Ф.Шандор. - К.: Знання, 2011. - 334с. - (Вища освіта ХХІ століття)
 • Мальська М. Організація та планування діяльності туристичних підприємств [Текст] : Теорія та практика: навч.посіб. / М.Мальська, О.Бордун. - К.: Центр учб. л-ри, 2012. - 248с. 
Суспільні і гуманітарні науки
 • Клінічна психологія [Текст] : словник - довідник / автор-укл. С.Діденко. -К.: Академвидав, 2012. - 320с. - (Nota bene)
 • Горюнова Є. Євроінтеграція [Текст] : навч. посіб. / Є. Горюнова. - К.: Академвидав, 2013. - 224с. - (Альма-мастер)
 • Скрибінська З. Економіка та організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / З. Скрибінська, Т. Гринів. - К.: Знання, 2012. -299с.
 • Капінос Г. Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Капінос, І. Бабій. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 352с. 
 • Правові системи сучасності [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.Шемчушенка. - К.: Юридична думка, 2012. - 260с.
 • Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 260с.
 • Варналій З. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріорітети інноваційного забезпечення [Текст] : монографія / З. Варналій, О. Гармашова. - К.: Знання України, 2013. - 387с.
 • Рутковський Л. Победа над зависимостью, или как решить проблему в корне [Текст] / Л. Рутковський. - К.: Джерело життя, 2013. - 192с.
 • Управління регіональним розвитком туризму [Текст] : навч. посіб. / за ред. Д.Стеченка. - К.: Знання, 2012. - 455с.
 • Блаженный Иоанн. Святая Ефросиния мироточивая [Текст] : Книга для подвижников последних времен / Блаженный Иоанн. - К.: Мир Софии, 2013. - 624с.
 • Молдован А. Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. / А. Молдован, т. тилик. - К.: Алерта, 2013. - 256с.
 • Манакін В. Мова і міжкультурна комунікація [Текст] :навч. посіб. / В. Манакін. - К.: Академія, 2012. - 288с. - (Альма-мастер)
 • Слоан П. Искусство мыслить незаурядно [Текст] : Упражнение для мозга и поиска творческих решений / П. Слоан. - К.: Companion Group, 2012. - 224с.
 • Філіпенко А. Теорія міжнародної економічної політики [Текст] : навч. посіб. / А. Філіпенко. - К.: Академвидав, 2013. - 216с. - (Альма-матер)
 • Дудаш Т. Практика Європейського суду [Текст] : навч.- практичний посібник / Т. Дудаш. - К.: Правова єдність, 2013. - 368с.
 • Тринька Л. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посібник / Л. Тринька, О. Липчанська (Іванчук). - К.: Алерта, 2013. - 568с.
 • Кеннеди Д. Жесткий менеджмент [Текст] : Заставьте людей работать на результат / Д. Кеннеди; пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 292с.
 • Економічна теорія. Національна економіка [Текст] : підручник / за ред. В. Тарасевича. - К.: Знання, 2012. - 270с. - (Вища освіта ХХІ століття)
 • Економічна теорія. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / за ред. В. Тарасевича. - К.: Знання, 2012. - 143с. - (Вища освіта ХХІ століття)
 • Економічна теорія. Макроекономіка [Текст] : підручник / за ред. В. Тарасевича. - К.: Знання, 2012. - 206с. - (Вища освіта ХХІ століття)
 • Економічна теорія. Мікроекономіка [Текст] : підручник / за ред. В. Тарасевича. - К.: Знання, 2012. - 134с. - (Вища освіта ХХІ століття)
 • Історія філософії [Текст] : словник / за заг. ред. В. Ярошовця. - К.: Знання України, 2012. - 1087с.
 • Філософія [Текст] : від витоків до сьогодення: хрестоматія : навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Знання, 2012. - 621с.
Медицина, охорона здоров'я
 • Довідник сімейного лікаря з питань психосоматики [Текст] / За ред. І.С. Вітенка.- К.: Здоров'я, 2012.-384с.
 • Скачко Б. Цукровий діабет: хвороба століття, чи розплата за легковажність? [Текст] / Б. Скачко, Г. Орещук.- Житомир: Здоров'я, 2012. - 96с.
 • Рудницкая Л. Артрит и артроз [Текст]: Профилактика и лечение / Л. Рудницкая. - СПб: Питер, 2013. - 224с. - (семейный доктор)
 • Болотов Б. 40 феноменов Болотова [Текст] / Б. Болотов, Н. Болотова, М. Болотов. - СПб: Питер, 2013. - 416с. - (Жизнь по Болотову)
 • Рудницкая Л. Чистка суставов [Текст]: Современные и традиционные методы / Л. Рудницкая. - СПб: Питер, 2013. - 160с.
 • Бубновский С. Здоровые сосуды, или Зачем человеку мышцы? [Текст] / С. Бубновский. - М.: Эксмо, 2012. - 192с.
 • Покровский, Б. Имбирь - чудо корень [Текст] / Б. Покровский. - М.: ЭлитСтар, 2012. - 160с.
 • Лихтенштейн Е. Помнить о больном [Текст] / Е. Лихтенштейн.- К.: Здоров'я, 2012. - 152с.
 • Юнак В. Депрессия [Текст] / В. Юнак. - К.: Здоров'я, 2012. - 256с.
 • Червяк П. Медична енциклопедія [Текст] / П. Червяк. - вид. 3-тє, доп. - К.: Просвіта, 2012. - 1504с.
 • Фещенко Ю. Організація протитуберкульозної допомоги населенню [Тест] : сучасні підходи / Ю. Фещенко, В. Мельник.-К.: Здоров'я, 2012. - 656с. 
 • Каліна Н. Ф. Психотерапія [Текст] : підручник / Н.Ф.Каліна. - К.: Академвидав, 2010. - 288с. - (Альма-матер)
 • Зубар Н. Основи фізіології та гігієни харчування [Текст] : підручник / Н.Зубар. - К.: Центр учб. л-ри, 2010. - 336с. 
 • Едим и худеем [Текст] : Монодиеты на любой вкус. - М.: Мир книги, 2010. - 256с.
 • Болотов Б. Здоровье человека в нездоровом мире [Текст] / Б.Болотов. - Изд. 2-е супербестселлера. - СПб: Питер, 2011. - 512с. - (Жизнь по Болотову)
 • Димань Т. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів [Текст] : підручник / Т. Димань, Т. Мазур. - К.: Академія, 2011. - 520с. - (Альма-матер)

Немає коментарів:

Дописати коментар